Algemene voorwaarden

Van Egmond Legal is de eenmanszaak van Gert-Jan van Egmond en heeft als doel het doen uitoefenen van de rechtspraktijk als bedrijfsjurist. Van Egmond Legal is gevestigd in Hoogmade en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75933659. 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Van Egmond Legal, met inbegrip van aan haar verbonden (rechts)personen, worden verstrekt. Onder “opdrachten” worden ook verstaan vervolgopdrachten, gegeven door en/of uitgevoerd voor dezelfde opdrachtgever. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
   
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Egmond Legal. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
   
 3. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Van Egmond Legal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Van Egmond Legal in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-. Alle aanspraken van opdrachtgevers en van derden jegens Van Egmond Legal vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van die aanspraken.
   
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Van Egmond Legal afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Van Egmond Legal in verband met die verzekering draagt.
   
 5. Van Egmond Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Bij de inschakeling van een derde is Van Egmond Legal gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde mede namens de cliënt te aanvaarden.
   
 6. Alle abonnementen worden op abonnementbasis en opdrachten zullen op of tegen uurbasis tegen de uurtarieven van Van Egmond Legal (eventueel vermeerderd met kantoorkosten) worden afgerekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De abonnementstarieven en uurtarieven worden jaarlijks op 1 januari vastgesteld. Dit kan ertoe leiden dat de uurtarieven in lopende opdrachten worden aangepast. Alle door Van Egmond Legal in rekening gebrachte bedragen aan honorarium en (kantoor)kosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Ten behoeve van cliënt betaalde verschotten worden doorbelast.
   
 7. Indien een cliënt een declaratie niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet, zal eerst een herinnering en vervolgens een aanmaning worden verzonden. Mocht geen specifieke betalingstermijn zijn overeengekomen, dan geldt een betalingstermijn van 30 werkdagen na dagtekening van de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien na aanmaning geen betaling is gevolgd dan is de cliënt in verzuim. Van Egmond Legal behoudt zich de vrijheid voor alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn tot invordering van haar vorderingen op cliënten.
   
 8. Op de rechtsverhouding tussen Van Egmond Legal en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Van Egmond Legal en een cliënt kennis te nemen.
   
 9. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt uitsluitend ten behoeve van Van Egmond Legal.