Privacyreglement

Van Egmond Legal respecteert uw privacy. Daarom gaan zij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit privacyreglement informeert zij u over de manier waarop Van Egmond Legal met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wat is het doel van dit reglement?
Deze privacy verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van de cliënten en alle overige personen waarmee Van Egmond Legal relaties onderhoudt of die gebruik maken van haar diensten.

Welke persoonsgegevens?
Van Egmond Legal verwerkt de persoonsgegevens die u aan haar heeft verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens zijn die in het kader van onze dienstverlening van u zijn verkregen of doordat u gebruik heeft gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
De persoonsgegevens die Van Egmond Legal van u verwerkt, kunnen de volgende zijn:

  • uw naam
  • uw adres
  • contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
  • het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook hierna onder het kopje Cookies)
  • voor het leveren van juridische diensten: alle gegevens en documenten die nodig zijn voor deze dienst

Voor welke doeleinden worden de gegevens gebruikt?
Van Egmond kan uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden gebruiken. Dit zijn de volgende:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u Van Egmond Legal opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten. Indien u een zaak in behandeling geeft aan een gemachtigde worden daarbij in ieder geval uw naam en contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  • Het onderhouden van contact met u.
  • Uw contactgegevens worden bijgehouden in het klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor bijeenkomsten en seminars en het toezenden van informatie die u aan Van Egmond Legal hebt gevraagd.
  • Het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Van Egmond Legal voorziet u graag van relevante informatie. Voor dit doel analyseert Van Egmond Legal het gebruik van haar website. De gebruikersstatistieken van de website stellen Van Egmond Legal in staat een beeld te krijgen van de bezoekersaantallen, waarnaar wordt gezocht, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het is een verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De informatie gebruikt Van Egmond om haar website te verbeteren en te beveiligen.

Wat is de rechtsgrond van de verwerking?
Van Egmond Legal verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor een rechtsgrond is. De rechtsgronden zijn:

Toestemming
Als u Van Egmond Legal een opdracht verleent voor het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
Als u toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Gerechtvaardigd belang
Uw persoonsgegevens mag zij ook verwerken als er sprake is van een gerechtvaardigd belang en zij daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan dat uw contactgegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.

Verwerkers die Van Egmond Legal bijvoorbeeld gebruikt zijn ondernemingen die door haar gebruikte software aanbieden en hosten.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
Van Egmond Legal deelt geen gegevens met derden. Enkel als dat voor haar dienstverlening nodig is worden uw persoonsgegevens gedeeld of dat zij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak. Van Egmond Legal deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via het telefoonnummer of info@vanegmond.legal

Wat als Van Egmond Legal externe partijen inschakelt?
Uitsluitend voor de goede vervulling van de opdracht kan Van Egmond Legal voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die persoonsgegevens verwerken. Met deze verwerkers sluit zij een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Wat zijn de bewaartermijnen?
Uw persoonsgegevens bewaart Van Egmond Legal zolang dat nodig is voor het doel waarvoor zij de gegevens heeft verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. In het geval zij u heeft bijgestaan met juridisch advies of een juridische procedure voor uw hebben gevoerd, bewaren Van Egmond Legal uw dossier gedurende een periode van 20 jaar in ons archief. Deze termijn komt overeen met de wettelijke verjaringstermijn voor aansprakelijkheid voor beroepsfouten.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Van Egmond Legal neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Uw persoonsgegevens zijn daarvoor opgeslagen in een beveiligde omgeving. Op deze wijze neemt zij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Van Egmond Legal op via ons telefoonnummer of info@vanegmond.legal

Klachten?
Als u klachten hebt over hoe Van Egmond Legal met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@vanegmond.legal of ons te bellen. Dan kan zij uw klacht bespreken en kijken naar een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe zit het met Cookies?
Onze website maakt gebruik van noodzakelijke en analytische cookies. U kunt cookies uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. In een cookie bestand wordt informatie opgeslagen. Er zijn drie soorten cookies, namelijk:

Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft over het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analytische cookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor wij de site kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. U bent niet persoonlijk te herleiden omdat uw IP adres anoniem gemaakt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statement van Google. Google voldoet aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield Principe. Het privacy beleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy.

Social Media Plugins
Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, zoals mogelijk geval door Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe deze partijen omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Facebook, Twitter en LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/en/privacy

Wijzigingen
Van Egmond Legal behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De meest actuele privacyverklaring is te vinden op onze website.

Adres
Van Egmond Legal is gevestigd in Hoogmade. Van Egmond Legal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in deze privacyverklaring.