Overeenkomstenrecht

Iedereen krijgt te maken met overeenkomsten, zoals b.v. een koopovereenkomst, een overeenkomst voor een geldlening of algemene voorwaarden. Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen. Daarbij is de ene partij verplicht een bepaalde prestatie te leveren aan de andere partij, die deze afneemt (in vaktaal: ‘gerechtigd is’). Het overeenkomstenrecht maakt deel uit van het Burgerlijk recht. Het heeft betrekking op álle overeenkomsten die burgers en/of bedrijven met elkaar sluiten.

Overeenkomsten hoeven niet alleen te ontstaan doordat partijen met elkaar een overeenkomst sluiten. Een overeenkomst kan ook uit de Wet ontstaan, zoals bij een onrechtmatige daad of zaakwaarneming.

Van Egmond Legal adviseert en ondersteunt u onder andere bij:

 • Totstandkoming van een overeenkomst.
  Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden afgesloten. Ook mondelinge overeenkomsten zijn rechtsgeldig. Soms is het tijdens onderhandelingen niet altijd duidelijk wat de betrokken partijen van elkaar verwachten. Om misverstanden en interpretatieverschillen te voorkomen, is het daarom verstandig de gemaakte afspraken altijd in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. Hiermee worden toekomstige geschillen vaak voorkomen.

 • Opzegging en ontbinding van overeenkomsten.
  Met het afsluiten van een overeenkomst ontstaan wederzijdse verplichtingen. Soms wil de ene partij niet langer voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst of is er geen behoefte meer aan de prestatie van de andere partij. De redenen om een overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, zijn meestal bepaald in de overeenkomst of zijn vastgelegd in de wet. Van Egmond Legal bespreekt samen met u de mogelijkheden voor opzegging of ontbinding van een overeenkomst.

 • Nietigheid en vernietigbaarheid van een overeenkomsten.
  Een overeenkomst kan nietig of vernietigbaar zijn. Een nietige overeenkomst is nooit tot stand gekomen. Een vernietigbare overeenkomst moet eerst nietig worden verklaard, omdat de overeenkomst gebrekkig tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld bij bedrog, misleiding of afsluiting door een minderjarige. Vindt u dat u bent misleid of bedrogen? Bespreek dan uw mogelijkheden met Van Egmond Legal.


 • Algemene voorwaarden.
  In Algemene Voorwaarden regelt de verkopende partij zaken over de mondelinge of schriftelijke overeenkomsten die met de klant zijn afgesloten. Bijvoorbeeld betalingstermijn, garantie, wijze van (af)levering en klachtenafhandeling. Op deze manier hoeven voor overeenkomsten niet steeds opnieuw voorwaarden te worden afgesproken. Daarnaast bestaat vóór het sluiten van een overeenkomst al duidelijkheid over de afspraken. Van Egmond Legal adviseert u bij de opstelling van uw Algemene Voorwaarden.

 • Schadevergoeding bij wanprestatie of onrechtmatige daad.
  Bij wanprestatie, een onrechtmatige daad of het niet nakomen van de verplichtingen uit een overeenkomst kan aansprakelijkheid ontstaan. Bij een onrechtmatige daad is geen sprake van een overeenkomst (b.v. het sneuvelen van een ruit door een voetbal of het niet aangeven van het gevaar van uitglijden bij een natte vloer na het dweilen). Bij wanprestatie leidt een partij schade door het niet (tijdig of onjuist) nakomen van verplichtingen. Van Egmond Legal adviseert u over de mogelijkheden van juridisch verhaal.

 • Bijzondere bedingen in overeenkomsten.
  Soms worden in overeenkomsten bijzondere bedingen (voorwaarden) opgenomen, zoals bijvoorbeeld opschorting of ontbindende voorwaarden. Bij opschorting gaat de overeenkomst pas in als aan de voorwaarden is voldaan. Bij ontbinding wordt de overeenkomst juist beëindigd als aan de voorwaarden wordt voldaan.

 • Stuiting en verjaring van vorderingen.
  Een schuldeiser mag binnen een bepaalde periode eisen dat een overeenkomst wordt nagekomen. Doet hij dat niet, dan verjaart de eis. Deze kan dan wettelijk niet meer worden afgedwongen of kan geen schadevergoeding meer worden geëist. Een verjaringstermijn kan worden verlengd, maar hiervoor moet een schuldeiser handelen voor de verjaringstermijn is verstreken.

 • Incasso.
  Wanneer een afnemer niet op tijd betaalt, kan dit bij de leverancier tot liquiditeits- en
  betalingsproblemen leiden. Daarom is een goed debiteurenbeleid essentieel. Van Egmond Legal ondersteunt u als betaling uitblijft.

Heeft u advies of ondersteuning nodig? Van Egmond Legal helpt u graag!
Neem contact op en wij bespreken de mogelijkheden.