Sociaal verzekeringsrecht

Nederland heeft veel wetten en regels op het gebied van de sociale zekerheid. Alle inwoners van ons land (werkgevers en werknemers) hebben maken met het sociale zekerheidsstelsel. Werkgevers en werknemers betalen sociale verzekeringspremies door onder meer inhoudingen op het loon.

Het Sociaal zekerheidsrecht is onderdeel van het Bestuursrecht. Werknemersverzekeringen zijn onderdeel van het sociaal verzekeringsrecht en verzekeren werknemers tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte. Deze zijn vastgelegd in de Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

In het Sociale zekerheidsrecht spelen wettelijke termijnen een belangrijke rol. Na het verstrijken van een termijn is bezwaar maken tegen b.v. het UWV of de Belastingdienst niet meer mogelijk. Zelfs wanneer zij een onjuiste beslissing hebben genomen. Adequaat handelen is dus van belang.

Van Egmond Legal weet de weg in het complexe web van het Sociaal zekerheidsrecht en ondersteunt in bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV, zoals bij een:

  • Loonsanctie
    Bij ziekte van een werknemer is de werkgever wettelijke verplicht een reïntegratieplan op te stellen (Wet Verbetering Poortwachter). Wanneer dit niet of onvoldoende plaatsvindt, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Daarmee moet het loon van de werknemer 52 weken langer worden doorbetaald (156 in plaats van 104 weken). Van Egmond Legal onderzoekt samen met u de kansen op een bezwaar- en beroepsprocedure tegen een opgelegde loonsanctie.

  • Toerekening vangnetter Ziektewet
    Tijdelijke werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, kunnen een beroep doen op een Ziektewetuitkering. Met de invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) wordt de instroom van zieke (tijdelijke) werknemers toegerekend aan de laatste werkgever. De berekening verloopt niet altijd correct, waardoor werkgevers soms teveel premie betalen. Controleer uw jaarlijkse premiestelling in november altijd zorgvuldig. Van Egmond Legal biedt hierbij ondersteuning.

  • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
    Na een reïntegratieperiode bij de werkgever kan een werknemer in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. De WIA kent uitkeringen voor gedeeltelijk en volledig arbeidsongeschikte medewerkers: WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Een werknemer die instroomt in de WGA wordt qua premie toegerekend aan de laatste werkgever. Bij instroom in de IVA is geen sprake van toerekening. Voor zowel werkgever als werknemer zijn de voorwaarden van een IVA-uitkering gunstiger. Bezwaar maken tegen een WGA-uitkering in de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse is daarom in het algemeen verstandig. Van Egmond Legal ondersteunt hierbij.